Αρχική σελίδα » Πληροφορίες » Γενική Περιγραφή του Προγράμματος Σπουδών

Συνοπτική Περιγραφή του Προγράμματος Σπουδών

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών εισηγείται την οργάνωση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τον τίτλο «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία» από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017  (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕK 3085/Β΄/27-7-2008).

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία» είναι η παροχή εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και εξειδίκευση στο ευρύ και αναπτυσσόμενο αντικείμενο του σακχαρώδους διαβήτη και της παχυσαρκίας.

Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

 • Παροχή γνώσης στην παθοφυσιολογία και τη διάγνωση του σακχαρώδους διαβήτη και της παχυσαρκίας.
 • Απόκτηση γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση του σακχαρώδους διαβήτη, της παχυσαρκίας και των επιπλοκών τους.
 • Παροχή γνώσεων για ερευνητική δραστηριότητα στα αντικείμενα του σακχαρώδους διαβήτη και της παχυσαρκίας.
 • Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν:

 • Να διαχειρισθούν ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.
 • Να αντιμετωπίσουν τις επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη και τα συχνά συνυπάρχοντα νοσήματα.
 • Να διαχειρισθούν και να αντιμετωπίσουν παχύσαρκους ασθενείς.
 • Να συμβάλουν στην πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη και της παχυσαρκίας.
 • Να πραγματοποιούν βασική και κλινική έρευνα στον τομέα του σακχαρώδους διαβήτη και της παχυσαρκίας.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία» (MSc in Diabetes Mellitus and Obesity) μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Ο τίτλος απονέμεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Χρονική Διάρκεια του Προγράμματος Σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απονομή του ΔΜΣ ορίζεται στα 4 (τέσσερα) διδακτικά εξάμηνα.

Όργανα και Ανθρώπινο Δυναμικό του Προγράμματος Σπουδών

Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια είναι τα εξής όργανα:

 • Συντονιστική Επιτροπή
 • Διευθυντής του ΠΜΣ και Ο Αναπληρωτής του
 • Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 30 (τριάντα) άτομα ανά έτος. Ο ακριβής αριθμός για κάθε έτος καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων, τον αριθμό των διδασκόντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους αποφοίτους.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και μόνο ένας κατ' έτος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επιλεξιμότητα Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν στις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής και άλλων τμημάτων Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής (πτυχιούχοι Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, πτυχιούχοι Φαρμακευτικής Σχολής, πτυχιούχοι Οδοντιατρικής Σχολής, πτυχιούχοι Νοσηλευτικής, πτυχιούχοι τμήματος Βιολογικού, πτυχιούχοι τμήματος ΤΕΦΑΑ) στις ημεδαπής, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ν.3685/2008, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ΦΕK 148/Α΄/16-7-2008), με την εξής αναλογία:

 • Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής                       70%
 • Πτυχιούχοι Χαροκόπειου Πανεπιστημίου          6,7%
 • Πτυχιούχοι Φαρμακευτικής Σχολής                    5%
 • Πτυχιούχοι Οδοντιατρικής Σχολής                     5%
 • Πτυχιούχοι Νοσηλευτικής ΑΕΙ                           5%
 • Πτυχιούχοι Τμήματος Βιολογικού                      5%
 • Πτυχιούχοι Τμήματος ΤΕΦΑΑ                          3,3%

Αξιολόγηση των Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η αξιολόγηση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του ΔΜΣ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται κάθε φορά από την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 • Το γενικό βαθμό πτυχίου και την αναλυτική βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων που σχετίζεται με τις εξής κατευθύνσεις: Βιολογία, Βιοχημεία, Φυσιολογία, Παθολογική Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Εσωτερική Παθολογία – Ειδική Νοσολογία – Μικροβιολογία, Διατροφή.

Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση  των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για  την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση, ο/η υποψήφιος/α, εφόσον γίνει δεκτός/ή στο Π.Μ.Σ., θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.

 • Την τυχόν διπλωματική – πτυχιακή εργασία του υποψηφίου.
 • Στις τυχόν μεταπτυχιακές σπουδές του υποψηφίου.
 • Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 • Το τυχόν επιστημονικό έργο (ερευνητικές εργασίες, δημοσιεύσεις, κλπ) του υποψηφίου.
 • Την τυχόν κλινική ή επαγγελματική εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του υποψηφίου.
 • Πιστοποιημένη γνώση στις Αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων ξένων γλωσσών. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.
 • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από Ερευνητές αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ιδρυμάτων στις ημεδαπής ή στις αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία.
 • Τυχόν υποτροφίες, διακρίσεις, ή βραβεία που έχει λάβει ο υποψήφιος.
 • Την προσωπική συνέντευξη και τα στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα, τις γνώσεις, τα επαγγελματικά σχέδια, τους στόχους του υποψηφίου και την πρόθεση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που θα προκύψουν από αυτήν.
 • Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών ως υπεράριθμοι, μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Με βάση τα παραπάνω για κάθε υποψήφιο διαμορφώνεται μία συνολική βαθμολογία στην κλίμακα 0–100. Μετά την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία, η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών προτείνει συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., καταρτίζει και επικυρώνει τον πίνακα των επιτυχόντων και επιλαχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχόντων και επιλαχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών μπορεί να γίνει μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., η οποία οφείλει να πληροφορήσει γραπτώς τον ενιστάμενο για το αποτέλεσμα της ένστασης εντός προθεσμίας 10 (δέκα) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.

Κόστος Παρακολούθησης (Δίδακτρα)

Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ  συνεπάγονται την καταβολή διδάκτρων. Το συνολικό ύψος των διδάκτρων καθορίστηκε σε €4.000,00 (τέσσερις χιλιάδες ευρώ) τα οποία οφείλουν να καταβληθούν σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. από Μη Εγγεγραμμένους Επιστήμονες (Παρατηρητές)

Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, είναι δυνατόν πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής και άλλων τμημάτων Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου να παρακολουθήσουν το σύνολο ή επί μέρους κύκλους μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Για την παρακολούθηση απαιτείται αίτηση στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ., η οποία θα κρίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Ταυτόχρονα θα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων και το κόστος παρακολούθησης θα καθορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.

Οι παρατηρητές μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά ολόκληρο ή μέρος του Π.Μ.Σ., αλλά δεν έχουν τα προνόμια των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών (αναβολή σπουδών, μειωμένο εισιτήριο, κλπ).

Στους παρατηρητές που παρακολουθούν τους κύκλους των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα χορηγείται Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης ή επιτυχούς εξέτασης από την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.