Αρχική σελίδα » Πληροφορίες » Πληροφορίες για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές

Διάρκεια Σπουδών για την Απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε 4 (τέσσερα) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Διαδικασία Απόκτησης του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η απόκτηση του ΔΜΣ. προϋποθέτει τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε μία σειρά δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μαθήματα, διαλέξεις, διδακτική και ερευνητική απασχόληση και πρακτική άσκηση.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 120 (εκατόν είκοσι) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η κατανομή του χρόνου σπουδών ορίζεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ.Ώρες/

ανά εβδομάδα

ΕCTS

Μεταβολισμός

2

3

Φυσιολογία – Παθοφυσιολογία σακχαρώδους διαβήτη και παχυσαρκίας

4

12

Διαγνωστικά κριτήρια – Κλινική  εικόνα 

3

5

Θεραπευτική αντιμετώπιση σακχαρώδους διαβήτη και παχυσαρκίας Α

3

10

Σύνολο

12

30

 

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ.Ώρες/

ανά εβδομάδα

ΕCTS

Θεραπευτική αντιμετώπιση σακχαρώδους διαβήτη και παχυσαρκίας Β

4

10

Επιπλοκές σακχαρώδους διαβήτη

8

20

Σύνολο

12

30

 

Γ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Διδ.Ώρες/

ανά εβδομάδα

ΕCTS

Μεθοδολογία έρευνας

4

10

Πρακτική εξάσκηση:τακτικά εξωτερικά διαβητολογικά ιατρεία, ιατρεία διαβητικού ποδιού, ιατρεία παχυσαρκίας

8

20

Σύνολο

12

30

 

Δ΄ Εξάμηνο

 

ΕCTS

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

30

Σύνολο

 

30

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων παρατίθεται σε επόμενη ενότητα "Πρόγραμμα Σπουδών".

Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η ελληνική. Σε περίπτωση διαλέξεως από ξένο διακεκριμένο επιστήμονα η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι η αγγλική. Σε περίπτωση συμμετοχής σπουδαστών από το εξωτερικό, η γλώσσα της διπλωματικής εργασίας θα είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Το Π.Μ.Σ., υιοθετώντας τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές στην εκπαίδευση, παρέχει τη δυνατότητα τηλεκπαίδευσης σε πραγματικό χρόνο για τους διδάσκοντες που δεν μπορούν να παραβρεθούν στον φυσικό χώρο διεξαγωγής των μαθημάτων.

Ωράριο, Αίθουσες Διδασκαλίας Μαθημάτων και Διδακτικό Υλικό

Τα μαθήματα του Α΄ και Β΄ Εξαμήνων θα πραγματοποιούνται Δευτέρα και Τετάρτη, ώρες 15:00-20:00.

Τα μαθήματα του Γ΄ Εξαμήνου θα πραγματοποιούνται Τρίτη και Πέμπτη, ώρες 15:00-20:00.

Η πρακτική εκπαίδευση του Γ΄ Εξαμήνου θα πραγματοποιείται σε πρωινό ωράριο μετά από συνεννόηση με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η πρακτική άσκηση του Γ΄ Εξαμήνου θα πραγματοποιείται καθημερινές, πρωινό ωράριο, σε Τακτικά Διαβητολογικά Ιατρεία, Ιατρεία Διαβητικού Ποδιού και Ιατρεία Παχυσαρκίας συνεργαζόμενων Νοσοκομείων της Αττικής.

Η διπλωματική εργασία θα εκπονείται με συνεννόηση με τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

Τα μαθήματα και οι διαλέξεις θα έχουν ως χώρο διεξαγωγής τις αίθουσες διδασκαλίας των κτηρίων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον ακριβές ωράριο και τις αίθουσες και λοιπούς χώρους διδασκαλίας των μαθημάτων και της πρακτικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης για τυχόν μεταβολές, θα είναι διαθέσιμες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μέσω ενημέρωσης από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Το διδακτικό υλικό των μαθημάτων (συγγράμματα, μονογραφίες, επιστημονικά άρθρα, κλπ) προτείνεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενθαρρύνονται να κρατούν σημειώσεις από τις διαλέξεις και τις συνεδρίες πρακτικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. θα χορηγήσει δωρεάν βιβλίο αναφοράς σχετικό με τα αντικείμενα εκπαίδευσης.

Οι παρουσιάσεις των μαθημάτων θα είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η-Τάξη (e-Class) του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ η πρόσβαση σε αυτές θα γίνεται μέσω ειδικής διαδικασίας.

Υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Για την απόκτηση του ΔΜΣ είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:

  • Να παρακολουθούν επιτυχώς έναν συγκεκριμένο αριθμό από τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει επάρκεια παρακολούθησης μόνο εάν συμπληρώσει το 80% των ωρών του κάθε κύκλου μαθημάτων (διαλέξεις και πρακτική εξάσκηση) του ισχύοντος προγράμματος σπουδών. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να επαναλάβει τον κύκλο μαθημάτων.
  • Να εφοδιάζονται εγκαίρως, με δική τους ευθύνη, με τα απαραίτητα συγγράμματα και φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη.
  • Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί για το κάθε μάθημα.
  • Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
  • Να συγγράψουν διπλωματική εργασία (ερευνητική εργασία, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ή μετα-ανάλυση) σε θέμα συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος.

Η μη τήρηση των παραπάνω, αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού για μαθήματα ή αποκλεισμού του μεταπτυχιακού φοιτητή από το Π.Μ.Σ., μετά από εισήγηση του Υπεύθυνου Καθηγητή και σχετική απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους  διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετάσεων.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/πρακτικής εξάσκησης είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα ενημερώνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ για την νέα ημερομηνία και ώρα αναπλήρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ.

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξεπερνά το 20% ανά μάθημα, ο φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα και τίθεται θέμα διαγραφής του φοιτητή. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από τη ΣΕ, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος και γίνεται με έναν από τους δύο τρόπους:

1. Στο τέλος των μαθημάτων  με γραπτές εξετάσεις, με εκπόνηση εργασίας ή/ και προφορική εξέταση.

2. Κατά τη διάρκεια κάθε μαθήματος, με γραπτές εξετάσεις, με εκπόνηση εργασίας ή/ και προφορική εξέταση.

Για κάθε μάθημα υπάρχουν 2 (δύο) περίοδοι εξετάσεων. Η πρώτη διενεργείται μετά τη λήξη κάθε μαθήματος και η δεύτερη (επαναληπτική) τον Σεπτέμβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.

Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον υπεύθυνο του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10. και ως βάση επιτυχίας ορίζεται ο βαθμός πέντε (5).

Σε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις, ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Σε περίπτωση απουσίας από τις εξετάσεις, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτησή τους, δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης σε μικρό χρονικό διάστημα μετά τη λήξη κάθε κύκλου. Η επαναληπτική εξέταση πραγματοποιείται μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μόνο μία φορά.

Για την απόκτηση ΔΜΣ. κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας

Στο Δ’ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων (αν δεν έχει ορισθεί ως επιβλέπων/ουσα του μετ. φοιτητή ήδη από την έναρξη των μετ. σπουδών του) και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι ερευνητική εργασία, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ή μετα-ανάλυση ερευνητικών εργασιών και να είναι πρωτότυπη.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική. 

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Έκαστο μέλος της εξεταστικής επιτροπής της διπλωματικής εργασίας  πρέπει να λάβει από ένα αντίγραφο της εργασίας (αντίτυπο ή σε ηλεκτρονική μορφή). Παράλληλα, σε ηλεκτρονική μορφή παραδίδεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ: α) η διπλωματική εργασία  και β) η παρουσίασή της σε μορφή PowerPoint. Μετά την παρουσίαση και με ευθύνη του επιβλέποντος και του μεταπτυχιακού φοιτητή συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την εξεταστική επιτροπή. Στη Διπλωματική Εργασία απονέμεται ο βαθμός «Καλώς», «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα» με πλειοψηφία μεταξύ των εξεταστών.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της Ιατρικής Σχολής.

Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

Δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτηση τους, άδεια αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της μεταπτυχιακής τους εργασίας. Η άδεια χορηγείται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μόνο μία φορά, και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των 2 (δύο) ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε μικρότερης διάρκειας του 1 (ενός) εξαμήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από 2 (δύο) ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα.

Φοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις, κ.λ.π., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησης του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτηση του, εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. όσον αφορά στην ποιότητα των μαθημάτων και των διδασκόντων στο τέλος κάθε κύκλου και να προτείνουν τρόπους βελτίωσης. Η αξιολόγηση θα γίνεται μέσω ειδικών ερωτηματολογίων.

 Παροχές – Οικονομική Στήριξη

 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών (κάρτα σίτισης, ακαδημαϊκή ταυτότητα-πάσο, μειωμένα έξοδα συμμετοχής σε ορισμένες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις) πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ.

Υποτροφίες

Το ΠΜΣ χορηγεί δύο (2) υποτροφίες Αριστείας. Χορηγούνται μετά την εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκριση από τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής στους μεταπτυχιακούς φοιτητές  που έχουν το μεγαλύτερο μέσο όρο στη βαθμολογία του συνόλου των μαθημάτων  των  Α΄ και Β΄ εξαμήνων. 

Αριθμός Μητρώου, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν επιτύχει στη διαδικασία αξιολόγησης για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., θα πρέπει να εκδώσουν Αριθμό Μητρώου. Η έκδοση γίνεται μέσω συμπλήρωσης των στοιχείων του Ατομικού Φακέλου Μεταπτυχιακού Φοιτητή, διαθέσιμο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Επιπλέον, οι νεοεισαχθέντες φοιτητές θα πρέπει να εκδώσουν Ηλεκτρονική Ακαδημαϊκή Ταυτότητα μέσω αίτησης εγγραφής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (https://academicid.minedu.gov.gr/Procedure). Η ταυτότητα επέχει επίσης τον ρόλο πάσου.

Η έκδοση Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) γίνεται μέσω αίτησης στις Υπηρεσίες Διαχείρισης Λογαριασμού του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) του Πανεπιστημίου Αθηνών στην ιστοσελίδα webadm.uoa.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες για τα παραπάνω στοιχεία θα γίνονται διαθέσιμες στους επιτυχόντες μεταπτυχιακούς φοιτητές από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Άλλα Θέματα

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το Π.Μ.Σ. «Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία» για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη, αρμόδια για να αποφασίσει είναι η Συντονιστική Επιτροπή.

Διαδικασία διαχείρισης παράπονων και ενστάσεων

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και της διαφάνειας και της λογοδοσίας, έχει υιοθετηθεί, από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, σχετική διαδικασία διαχείρισης παραπόνων των φοιτητών.

Για την καταγραφή των παραπόνων και των ενστάσεων των φοιτητών/τριών του ΠΜΣ, παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να κάνουν χρήση του εντύπου που ακολουθεί.

Έντυπο καταγραφής παραπόνων